Camping in Retro LookVW Bus Camping ZeltVW Bus kempingový stanVW Bus kempingový stanVW Bus barraca de acampamentoVWバスのキャンプのテントAcampar VW Bus tiendaVW Bus namiot kempingowy

Start in a memorable Summer of Love with this unique VW bus tent!

The fantastic 4 -person tent is a luxurious, 1:1 size replica of the legendary VW Bulli from the 60s and guarantees instant hippie feeling in the wild. For all flower children , old and new hippies , VW fans and nostalgic , there is no better mobile accommodation.

But the tent convinced at more than its Hippie-/Surfermobil-Outfit : the VW bus tent you can stand comfortably and not have to crawl on all fours through. Roof, floor and side walls withstand a water column of 3000 mm and 1000 mm – which means that in the tent really everything stays dry. The inner tent has 2 separate bedrooms, for example, for couples , gender segregation or separate parents and children .

The outer VW Camper tent is set up in advance and can sometimes provide shade while you install the inner tent , briefly ponders the meaning of life or just enjoy the envious glances of fellow campers . All in all, the VW Camper Tent is the ultimate outdoor companion for camping , festivals and spontaneous trip !

specifications

Tent for 4 persons
1:1 size of the original T1 VW Bus 1965
2 separate interior spaces
Partition flyscreen zippered
total waterproof
Input through the doors like the original VW bus
officially licensed by Volkswagen
Scope of delivery

VW bus tent
inner tent
tent poles
Ropes and pegs
assembly instructions
dimensions

Outer dimensions approx 398 x 155 x 187 cm
Inside dimensions approx 388 x 145 x 182.5 cm
Packaged approximately 85 x 35 x 35 cm
Weight approx 12.5 kg
Love, Peace & Harmony are guaranteed for the next trip with this retro – tent!

Starten Sie in einen unvergesslichen Summer of Love mit diesem einzigartigen VW-Bus-Zelt!

Das fantastische 4-Personen-Zelt ist eine luxuriöse, 1:1 große Nachbildung des legendären VW Bulli aus den 60er Jahren und garantiert instant-Hippie-Feeling in freier Natur. Für alle Blumenkinder, Alt- und Neu-Hippies, VW-Fans und Nostalgiker gibt es keine bessere mobile Unterkunft.

Aber das Zelt überzeugt mit mehr als seinem Hippie-/Surfermobil-Outfit: Im VW-Bus Zelt kann man bequem stehen und muss nicht auf allen Vieren hindurch robben. Dach, Boden und Seitenwände widerstehen einer Wassersäule von 3000 mm und 1000 mm – was bedeutet, dass im Zelt wirklich alles trocken bleibt. Das Innen-Zelt bietet 2 getrennte Schlafräume, z.B. für Pärchen, Geschlechtertrennung oder separates Eltern- und Kinderzimmer.

Das äußere VW-Bus-Zelt wird vorab aufgebaut und kann schon mal Schatten spenden, während man das Innenzelt installiert, kurz über den Sinn des Lebens grübelt oder einfach die neidischen Blicke der Mitcamper genießt. Alles in Allem ist das VW-Bus-Zelt der ultimative Outdoor-Begleiter für Camping, Festival und Spontanausflug!

Spezifikationen

Zelt für 4 Personen
1:1 Größe des Original T1 VW-Bus Baujahr 1965
2 getrennte Innenräume
Trennwand aus Fliegengitter mit Reißverschluss
insgesamt wasserdicht
Eingang durch die Türen wie beim Original VW-Bus
offiziell lizensiert von Volkswagen
Lieferumfang

VW-Bus Zelt
Innenzelt
Zeltstangen
Seile und Heringe
Aufbauanleitung
Abmessungen

Außenmaß ca. 398 x 155 x 187 cm
Innenmaß ca. 388 x 145 x 182,5 cm
Verpackt ca. 85 x 35 x 35 cm
Gewicht ca. 12,5 kg
Love, Peace & Harmony sind für den nächsten Trip mit diesem Retro-Zelt garantiert!

Maße: Länge 398 cm, Breite 155 cm, Höhe 187 cm
Gewicht: 13 kg
Kategorie: Zelte & Sonnenzelte
Farbe: blau
Material: Metall; Polyester
Presse: InStyle, 2012, Juli; moments, 2012, Juli
Serie: VW Bulli

Eigenschaften:
wasserdicht
outdoorgeeignet

Začiatok v pamätné Summer of Love s týmto unikátnym VW bus desať ton !

Fantastický pre 4 osoby Stan je luxusný , veľkosť 1:01 replika legendárnej VW Bulli z 60. a zaručuje okamžitú hippie pocit vo voľnej prírode . Pre všetky kvetinových detí , starých a nových hippies , VW fanúšikov a nostalgický , neexistuje lepší mobil ubytovanie .

Ale stan presvedčila na viac ako jeho Hippie-/Surfermobil-Outfit : autobus desať ton VW môžete stať pohodlne a nebudú sa musieť plaziť po štyroch cez . Strecha , podlaha a bočné steny vydržali vodný stĺpec 3000 mm a 1000 mm – čo znamená , že v stane naozaj všetko zostáva suché . Vnútorný stan má 2 oddelené spálne , napríklad , pre páry , rodovej segregácie alebo samostatných rodičov a detí .

Vonkajší VW Camper stan je nastavený dopredu a môžu niekedy poskytnúť tieň pri inštalácii vnútorný stan , krátko premýšľa o zmysle života , alebo len užívať závistlivé pohľady kolegov táborníkov . Všetci vo všetkých , Stan VW Camper je dokonalým spoločníkom pre vonkajšie táborenie , festivalov a spontánny výlet !

špecifikácie

Stan pre 4 osoby
01:01 Veľkosť originálneho T1 VW Bus 1965
2 oddelené vnútorné priestory
Rozdeľovací Flyscreen zips
celkom vodotesný
Vstup do dverí ako pôvodnej autobusu VW
oficiálne licencované Volkswagen
rozsah dodávky

VW autobus desať ton
vnútorný stan
stanové tyče
Laná a kolíky
Návod na montáž
rozmery

Vonkajšie rozmery cca 398 x 155 x 187 cm
Vnútorné rozmery cca 388 x 145 x 182,5 cm
Balené cca 85 x 35 x 35 cm
Hmotnosť cca 12,5 kg
Láska , mier a harmónia je zaručená pre ďalšiu cestu s týmto retro stanu !

Rozmery : dĺžka 398 cm , šírka 155 cm , výška 187 cm
Hmotnosť : 13 kg
Kategória : Stany & sun stany
Farba : modrá
Materiál : kov , polyester
Press : InStyle , 2012 júl, momenty , 2012 Júl
Séria : VW Bulli

vlastnosti :
vodotesný
vonkajšie vhodné

Začátek v památné Summer of Love s tímto unikátním VW bus deset tun !

Fantastický pro 4 osoby Stan jeluxusní , velikost 1:01 replika legendární VW Bulli z 60. a zaručuje okamžitou hippie pocit ve volné přírodě . Pro všechny květinových dětí , starých a nových hippies , VW fanoušky a nostalgický , neexistuje lepší mobil ubytování .

Ale stan přesvědčila na více než jeho Hippie-/Surfermobil-Outfit :autobus deset tun VW můžete stát pohodlně a nebudou se muset plazit po čtyřech přes . Střecha, podlaha a boční stěny vydržely vodní sloupec 3000 mm a 1000 mm – což znamená, že ve stanu opravdu vše zůstává suché . Vnitřní stan má 2 oddělené ložnice , například , pro páry , genderové segregace nebo samostatných rodičů a dětí .

Vnější VW Camper stan je nastaven předem a mohou někdy poskytnout stín při instalaci vnitřní stan , krátce přemýšlí o smyslu života , nebo jen užívat závistivé pohledy kolegů táborníků . Všichni ve všech,Stan VW Camper je dokonalým společníkem pro venkovní táboření , festivalů a spontánní výlet!

specifikace

Stan pro 4 osoby
01:01 Velikost originálního T1 VW Bus 1965
2 oddělené vnitřní prostory
Rozdělovací Flyscreen zip
Celkem vodotěsný
Vstup do dveří jako původní autobusu VW
oficiálně licencované Volkswagen
rozsah dodávky

VW autobus deset tun
vnitřní stan
stanové tyče
Lana a kolíky
návod k montáži
rozměry

Vnější rozměry cca 398 x 155 x 187 cm
Vnitřní rozměry cca 388 x 145 x 182,5 cm
Baleno cca 85 x 35 x 35 cm
Hmotnost cca 12,5 kg
Láska , mír a harmonie je zaručena pro další cestu s tímto retro stanu !

Rozměry : délka 398 cm , šířka 155 cm , výška 187 cm
Hmotnost: 13 kg
Kategorie : Stany & sun stany
Barva : modrá
Materiál : kov , polyester
Press : InStyle , 2012 červenec , momenty , 2012 Červenec
Série: VW Bulli

Vlastnosti :
vodotěsný
venkovní vhodné

Comece em um Verão inesquecível de amor com este ônibus tenda único VW !

O fantástico para 4 pessoas barraca é um luxo, tamanho 1:1 réplica do lendário VW Bulli dos anos 60 e garante sensação hippie instante em estado selvagem. Para todas as crianças de flor, velhos e novos hippies , os fãs de VW e nostálgico, não há melhor alojamento móvel.

Mas a tenda convenceu a mais do que seu Hippie-/Surfermobil-Outfit : o ônibus VW tenda você pode ficar confortavelmente e não tem que rastejar através de quatro . Telhado , piso e paredes laterais suportar uma coluna de água a 3000 mm e 1000 mm – o que significa que na tenda realmente tudo fica seco. A tenda interior tem 2 quartos separados , por exemplo , para casais, a segregação de género ou pais e filhos separados.

O exterior da barraca VW Camper está configurado com antecedência e às vezes pode proporcionar sombra ao instalar a tenda interior , pondera brevemente o sentido da vida ou apenas apreciar os olhares invejosos dos outros campistas. Ao todo, a Tenda VW Camper é o companheiro ideal para acampar ao ar livre , festas e viagem espontânea !

especificações

Barraca para 4 pessoas
01:01 tamanho do T1 originais VW Bus 1965
2 espaços interiores separados
Partition flyscreen zíper
total de prova d’água
Entrada através das portas , como o ônibus VW originais
licenciados oficialmente pela Volkswagen
Escopo de fornecimento

Kombi tenda
tenda Inner
pólos da barraca
Cordas e estacas
instruções de montagem
Dimensões

Dimensões externas aprox 398 x 155 x 187 centímetros
Dimensões internas de aproximadamente 388 x 145 x 182,5 centímetros
Embalado aproximadamente 85 x 35 x 35 cm
Peso aproximadamente 12,5 kg
Love, Peace & Harmony está garantido para a próxima viagem com este retro- tenda!

Dimensões: Comprimento 398 centímetros , largura 155 cm, altura de 187 centímetros
Peso: 13 kg
Tendas Tendas & sol : Categoria
Cor: azul
Material: metal, poliéster
Imprensa: InStyle de 2012 Julho; momentos , 2012 Julho
Série : VW Bulli

Características:
à prova d’água
adequado ao ar livre

このユニークなVWバス10トンとの愛の思い出に残る夏にスタート!

幻想的な4人用テントは60年代からの伝説的なフォルクスワーゲン·ブジの贅沢な1:1サイズのレプリカで、野生でインスタントヒッピー感を保証します。すべての花の子供たち、古いものと新しいヒッピー、 VWファンとノスタルジックのために、何より良いモバイル宿泊施設はありません。

しかし、そのHippie-/Surfermobil-Outfitより多くで確信し10トン: VWバス10トンあなたはを通して四つんばいになってクロールする必要が快適に立つことはできません。テントの中で、本当にすべてが乾燥状態で維持されることを意味 – 屋根、床と側壁は3000ミリメートルと千ミリメートルの水柱に耐える。インナーテントには、例えば独立したベッドルーム2室があり、カップル、男女の分離または別々の親と子供のための。

外側のVWキャンパーテントが予め設定されていて、インナーテントを設置しながら、時々日陰を提供することができ、簡単に人生の意味を熟考か、単に仲間のキャンパーの嫉妬の視線を楽しむ。すべてのすべてで、 VWキャンパーテントキャンプ、お祭りや自発的な旅行のための究極のアウトドア仲間です!

仕様書

4人用テント
オリジナルのT1 VWバス1965の1:1サイズ
2つの独立した内部空間
パーティションの防虫ネットのジッパー式
防水総
オリジナルのVWバスのようなドアを介して入力
正式にフォルクスワーゲンがライセンス
納入範囲

VWバス10トン
インナーテント
テントポール
ロープやペグ
組立説明
大きさ

外形寸法約398 X 155 X 187センチメートル
内寸X 182.5センチメートル約388 X 145
パッケージ化され、約85 ×35× 35センチメートル
重量約12.5キロ
ラブ、ピース&ハーモニーは、このレトロ10トンと、次の旅行のために保証されています!

寸法:長さ398センチメートル、幅155センチメートル、高さ187センチメートル
重さ: 13キロ
カテゴリー:テント&太陽のテント
カラー:ブルー
材質:金属、ポリエステル
プレス:インスタイル、 2012年7月、瞬間、 2012年7月
シリーズ: VW ·ブジ

特徴:
防水
適切な屋外

Comience en un verano inolvidable de amor con este singular carpa bus VW !

La fantástica tienda de campaña de 4 personas es un lujo , el tamaño de 01:01 réplica del legendario VW Bulli a partir de los años 60 y garantiza sentimiento hippie instantánea en la naturaleza. Para todos los niños de las flores , viejos y nuevos hippies, los fans de VW y nostálgico, no hay mejor alojamiento móvil.

Pero la carpa convenció a más de su Hippie-/Surfermobil-Outfit : la carpa bus VW que puede soportar con comodidad y no tener que arrastrarse a gatas a través . Paredes de techo, piso y laterales soportar una columna de agua de 3000 mm y 1000 mm – lo que significa que en la tienda de verdad todo se queda seco. La tienda interior dispone de 2 dormitorios separados , por ejemplo , para parejas, la segregación de género o los padres y los niños separados.

El exterior de la tienda VW Camper está configurado de antemano ya veces puede dar sombra mientras se instala la tienda interior , reflexiona brevemente el significado de la vida o simplemente disfrutar de las miradas envidiosas de compañeros campistas . Con todo, la Carpa VW Camper es el último compañero de al aire libre para acampar, festivales y viaje espontáneo !

Especificaciones

Tienda de campaña para 4 personas
Tamaño 1:1 del original T1 VW Bus 1965
2 espacios interiores separados
Partición mosquitera con cremallera
total de impermeabilidad
De entrada a través de las puertas como el original del autobús VW
licencia oficial de Volkswagen
Alcance del suministro

Carpa bus VW
tienda interior
postes de la tienda
Cuerdas y estacas
instrucciones de montaje
dimensiones

Dimensiones exteriores aprox 398 x 155 x 187 cm
Dimensiones interiores de aprox 388 x 145 x 182,5 cm
Envasado de aproximadamente 85 x 35 x 35 cm
Peso aprox 12,5 kg
Love, Peace & Harmony están garantizados para el próximo viaje con esta retro – tienda!

Dimensiones : longitud 398 cm, ancho 155 cm, alto 187 cm
Peso: 13 kg
Tiendas de campaña Tiendas de campaña y dom : Categoría
Color: azul
Material: metal , poliéster
Prensa: InStyle , 2012 Julio , momentos , 2012 Julio
Serie: VW Bulli

Características:
a prueba de agua
al aire libre adecuado

Zacznij w niezapomniany Lato miłości z tym wyjątkowym namiocie autobusowego VW !

Fantastic 4 -osobowy namiot to luksusowy , rozmiar 1:01 replika legendarnego VW Bulli z lat 60. i gwarantuje natychmiastowy hippie wrażenie w środowisku naturalnym. Dla wszystkich dzieci kwiatów , starych i nowych fanów VW , hippisów i nostalgiczne , nie ma lepszego miejsca zakwaterowania telefon .

Alenamiot przekonać na więcej niż jego Hippie-/Surfermobil-Outfit :namiot autobus VW można stać wygodnie i nie trzeba się czołgać na czworakach przez . Dach , podłoga i ściany boczne wytrzymać słup wody 3000 mm i 1000 mm – co oznacza, że ​​w namiocie naprawdę wszystko pozostaje suche. Namiot wewnętrzny posiada 2 oddzielne sypialnie , na przykład , dla par, segregacji lub oddzielnych rodziców i dzieci .

Namiot zewnętrzny VW Camper jest ustawione z góry i mogą czasami zapewniają cień podczas instalacji wewnętrznej namiotu , krótko zastanawia się nad sensem życia lub po prostu cieszyć się zazdrosne spojrzenia kolegów wczasowiczów . W sumie ,Namiot VW Camper jest ostatecznym towarzysz na zewnątrz camping, festiwalach i spontanicznej podróży!

Specyfikacja

Namiot dla 4 osób
Rozmiar 1:1 oryginalnej T1 VW Bus 1965
2 oddzielne przestrzenie wewnętrzne
Partycja flyscreen zapinana na zamek
Całkowita wodoszczelność
Wejście przez drzwi , jak oryginalnego autobusu VW
oficjalnie licencjonowane przez Volkswagena
zakres dostawy

VW namiot autobus
namiot wewnętrzny
maszty namiotu
Liny i kołki
instrukcja montażu
wymiary

Wymiary zewnętrzne ok. 398 x 155 x 187 cm
Wewnętrzne wymiary ok. 388 x 145 x 182,5 cm
Pakowane w przybliżeniu 85 x 35 x 35 cm
Waga ok. 12,5 kg
Miłość , pokój i harmonia są gwarantowane do następnej podróży z tym retro – namiocie !

Wymiary : długość 398 cm, szerokość 155 cm, wysokość 187 cm
Waga: 13 kg
Namioty Namioty & sun : Kategoria
Kolor: niebieski
Materiał: metal , poliester
Prasa : InStyle , 2012 Lipiec , chwile , 2012 lipiec
Seria: VW Bulli

cechy:
wodoodporny
na zewnątrz nadaje

Leave a Reply

Your email address will not be published.